Пастор Рассел Не Був Засновником “Свідків Єгови”

ПАСТОР  РАССЕЛ  НЕ  БУВ  ЗАСНОВНИКОМ 

“СВІДКІВ  ЄГОВИ”

На противагу до певних погля­дів щодо „Свідків Єгови” пастор Рассел не є засновником цієї релігійної групи. Він ніколи не ототожнював себе зі „Свідками Єго­ви”, ані не визнавав цієї назви. Пастор Чарльз Т. Рассел помер в 1916 році.

Назва „Свідки Єгови“ з’явилась п’ятнадцять років пізніше — в 1931 році. Асоціювання пасто­ра Рассела зі „Свідками Єгови” дає абсолютно помилковий погляд, що їх вчення та вірування є такими самими. Так НЕ є.

Пастор Рассел заснував товариство, яке було назване Товариством Дослідників Біблії. Цей рух мав свої початки в Алегейні в Пенсільванії, де ранні християни заснували біблійну групу з метою посиленого дослід­ження Біблії, щоб стати грудьми проти на­ростаючої хвилі невіри. В 1879 році утворено Вартову Башту Сіону, пізніше відому як Товариство Вартової Башти, Біблії і Брошур.

Товариство, однак, не стало центральним авторитетом для дослідників Біблії, оскільки всі співпрацюючі збори дослідників Біблії стисло дотримувались зборового самовря­дування Товариство Вартової Башти, Біблії і Брошур служило лише для координування діяльності різних зборів.

Після смерті пастора Рассела в 1916 році цілі Товариства Вартової Башти, Біблії і Бро­шур цілковито змінились.

Були відкинені вчення шести томів „Викладів Святого Пись­ма”, а також і інші праці Пастора Рассела. Згідно з волею товариства (насправді судді Дж.Ф. Рутерфорда) збори відступили від конгрегаційних засад (змушені були підпорядкуватися).

Товариство стало центральним осередком і владою над усіма зборами, готовими до віддання своєї незале­жності. Головні доктрини значно відійшли від вчень пастора Рассела і невдовзі пізніше суд­дя Рутерфорд повідомив, що особи, пов’язані з Товариством Вартової Башти, Біблії і Брошур, є „Свідками Єгови” на землі. Тоді з’я­вилась ця назва (в 1931), а звичайно певністю не за днів пастора Рассела.

Після смерті пастора Рассела Товариство Вартової Башти, Біблії і Брошур почало рос­ти як ієрархія над колись незалежними збо­рами.

Багато не хотіло відректись від своєї християнської свободи і тоді почались поділи.

Вихід з Товариства розпочався вже з 1917 року, а ті дослідники, котрі оцінили чудову гармонію Біблії так, як навчав пастор Рассел, є сьогодні відомі як „Дослідники Біблії”.

Наступні доктрини є прикладом того, як Дослідники Біблії весь час зберігають фундаментальні вчення пастора Рассела на відміну від „Свідків Єгови”, котрі цього не ро­блять.

Одним з головних вчень пастора Рассела було, що всі будуть освічені знанням Божої правди, перш ніж будуть поставлені на про­бу і остаточно осуджені на вічність. Для біль­шості людей це станеться після воскре­сіння з гробу, в часі загального воскресіння. Остаточний суд буде опертий на їх поступуванні, коли були освічені, а не на їх поступуванні, коли були байдужі. Це вчення відокремило дослідників Біблії від усіх інших груп. Тепер воно також відділяє їх і від „Свідків Єгови”.

ПАСТОР РАССЕЛ НАВЧАВ ПРО МАЙБУТНЮ ПРОБУ

ДЛЯ НЕ ВРЯТОВАНИХ ПОМЕРЛИХ

Пастор Рассел дійшов до віри в майбутню пробу (Реституцію), оскільки мільйони померли і надалі вмирають, не чуючи про Євангелію. В розу­мі тих, котрі почули, панує непевність і замішання, оскільки теперішнє християнство обтяжене суперечними віруваннями і вченнями.

„Свідки Єгови” не бачать жодної май­бутньої проби для кого-небудь з теперішньо­го покоління, хто не згоджується з їх вчення­ми, це означає, що великий відсоток світу людства має загинути в Армагедоні назавжди. В цьому відношенні, їх погляди є менш бла­городні, ніж більшості існуючих церков. Вони не бачать жодної надії не тільки для тих, ко­трі живучи тепер і не схвалюють їх вчень, але також і для значної частини тих мільйонів, котрі ввійшли до гробу від часу створення людини.

„Свідки Єгови” вважають, що жителі Содоми, Самарії, Гоморри ітп. заги­нули навіки, без жодної надії воскресіння, в той час як пастор Рассел вказував на вірші Святого Письма, такі як наприклад Єзек. 16:55, де сказано, що всі „вернуться до свого попереднього стану”. Наш Господь в Мат. 10:15 підтверджує цю думку, кажучи: „Легше буде країні содомській й гоморській дня судного, аніж місту тому!” (говорить про Євреїв). Таким чином наш Господь вказав на день суду для тих людей, котрі померли пе­ред віками, і ще в Дії 17:31 говорять: „Бо Він визначив день, коли хоче судити поправді ввесь світ”.

 ПАСТОР РАССЕЛ НАВЧАВ,

ЩО АДАМ БУДЕ МАТИ МОЖЛИВІСТЬ ВОСКРЕСІННЯ 

„Свідки Єгови” заперечують, що Адам коли-небудь воскресне, в той час як Святе Письмо повідомляє, що Ісус Христос „увін­чаний честю… смерть скуштувати за всіх” (Євр. 2:9; 1 Тим. 2:5,6). Пастор Рассел вка­зав на ті цитати Святого Письма та багато інших, як, наприклад, 1 Кор. 15:22: „Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть”. А також Осія 13:14 говорить: „З рук шеолу Я викуплю їх, від смерти їх вибавлю. Де, смерте, жало твоє? Де, шеоле, твоя перемога? Жаль сховається перед очима Моїми!”.

Згідно зі Святим Письмом пастор Рассел навчав, що теперішній час є „днем спасіння” для тих, котрі мають бути Невістою Хрис­товою, Малим Стадом і що інший день — день спасіння — чекає все людство у віці Тисячоліття — „часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків Своїх!” (Дії 3:21). Цей погляд не згоджувався з уявленнями про спасіння за днів брата Рассела. В ті часи майже всі Євангелісти вчили про буквальні пекельні муки для тих, котрі в цьому житті не прий­няли Христа. Вони вважали, що погроза пе­кельним вогнем була необхідна для обмеження зла, а також, коли б виникла необхідність, для приведення до спасіння через страх…

Багато теологів від того часу поширили своє поняття про спасіння також поза те­перішнє життя, лише „Свідки Єгови“ міцно тримаються на позиціях, що ті, котрі відки­дають їх посланництво, відкидають спасіння. В суперечності зі словом нашого Господа кожний „Свідок Єгови“ стає місіонером жит­тя або смерті, який вживає страх перед вічним знищенням другою смертю як їх („Свідків“) головний козир.

ПАСТОР РАССЕЛ НАВЧАВ

ПРО НАДІЮ ДЛЯ ЄВРЕЙСЬКОГО НАРОДУ

Єврейський народ – це чергова різниця між пастором Расселом і „Свідками Єгови“. Стосуючи до себе цитату Святого Письма: „ви ж свідки Мої, — говорить Господь” (Іс. 43:12); „Свідки Єгови“ повідомляють, що єврейський народ від смерті Ісуса не відіграє жодної особливої ролі в Божому плані.

Пастор Рассел навчав зовсім навпаки: що люд і народ єврейський відіграють провідну роль в Божому Плані, котрий торкається людини. Тому в 1910 році він промовляв до дуже численної єврейської аудиторії, поті­шаючи її згідно з цитатою Святого Письма Іс. 40:2: „Промовляйте до серця Єрусалиму, і закличте до нього, що скінчилася його доля тяжка, що вина йому вибачена, що він за свої всі гріхи вдвоє взяв з руки Господа”.

Він заохочував євреїв, щоб вони не приєднува­лись до жодної з існуючих сьогодні церков, а лиш чекали на сповнення численних обітниць Старого Заповіту, котрі говорять про благословення його як народу. Коли во­ни були ще розкиданим і розпорошеним народом, (на підставі тих обітниць) він ска­зав, що будуть знову згромаджені в Палестині і визнані незалежним народом. Час під­твердив, що так сталось.

Дослідники Біблії навчають, що дер­жава Ізраїль постала в результаті Божого провидіння і є вісником сповнення Божих обітниць щодо цього народу: „Бо приходять ось дні, — говорить Господь, — і Я верну на­род Мій Ізраїлів та Юдин, — каже Господь, — і верну їх до Краю, що їхнім батькам Я був дав, і вони посядуть його” (Єрем. 30:3).

І також в Єрем. 24:6, 7 говорить: „І зверну Я Своє око на них на добро, і поверну їх до цього Краю, і збудую їх, а не розіб’ю, і за­саджу їх, а не вирву. І дам Я їм серце пізнати Мене, що Я — Господь. І вони Мені будуть народом, а Я буду їм Богом, бо вони навернуться до Мене всім серцем своїм!” Ще є одна обітниця в Єрем. 31:27-34: „Як Я пильнував був над ними, щоб їх виривати та бурити, і щоб руйнувати, і губити, і чи­нити лихе, так Я попильную над ними, щоб їх будувати й садити, говорить Господь!… і складу Я із домом Ізраїлевим і з Юдиним домом Новий Заповіт, не такий заповіт, що його з їхніми батьками Я склав був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх ви­вести з краю єгипетського. Та вони поламали Мого заповіта… Бо це ось отой Заповіт, що … складу з домом Ізраїля… Дам Закона Свого в середину їхню, і на їхньому серці його напишу … вони ж Мені будуть народом! …бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха!“

З повищих фактів можна зауважити, що пастор Чарльз Т. Рассел ані в засадах, ані в дусі не був засновником „Свідків Єгови“.

Т.Р. ’93, 70-73.

Дивися більше: ” Учения СИ рассмотренные в свете Св. Писания

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.